Naše služby

DODÁME VÁM VŠETKY POTREBNÉ SLUŽBY VÝVOJA A KONŠTRUKCIE.

ORIENTUJEME SA NA VÝSLEDOK PRÁCE.

Zrýchľujeme rast vášho podnikania. Vieme vám pomôcť s vašimi projektmi. Na základe našich vedomostí a mnohoročných skúseností sme schopní vašim projektom dodať všetky potrebné činnosti ako jeden celok, alebo ako samostatné služby. Tendencia navrhovať špičkové riešenia, certifikácia, potrebné ľudské a technické zdroje pri poskytovaní služieb sú garanciou toho, že váš projekt bude kontinuálne napredovať bez prieťahov, alebo zdržaní.

Profesionálne služby dodávané spoločnosťou KWD umožňujú použitie rôznych metód riešenia konštrukcie a vývoja. Disponujeme širokou škálou špeciálnych odborných znalostí pre celý cyklus výrobku.

1. Aplikovaný výskum a vývoj

Každodenne hľadáme nové poznatky, zhmotňujeme myšlienky a transformujeme nápady a želania zákazníkov na skutočnosť a týmto procesom sa zaoberáme od samotného založenia spoločnosti.

2. Projektovanie a konštrukčné práce v strojárstve

Dôkladné oboznámenie sa so súčasným stavom , jasná definícia cieľov a určenie spôsobu na ich dosiahnutie sú nosnými prvkami každého nášho projektu a základom pre ďalšiu konštrukciu. Každý nami riešený projekt má rokmi overený logický sled úkonov, ktorými dospejeme k úspešnému vytvoreniu nového produktu.

3. Pevnostné výpočty a analýzy MKP/FEM

Výpočtami metódou konešných prvkov (MKP/FEM) overujeme naše aj zákaznícke konštrukčné návrhy tak, aby sme predišli možným budúcim poruchám a súčasne zabránili zbytočnému predimenzovaniu výrobkov. Vykonávame rôzne druhy výpočtov ako statické aj dynamické analýzy, výpočty na únavu a životnosť, výpočty vlastných frekvencií, nelineárne analýzy, výpočty prúdenia kvapalín a plynov vrátane výmeny tepla a pod.

Výpočty konštrukcií sú potrebné tak z pohľadu potvrdenia alebo optimalizácie pevnosti výrobkov alebo konštrukcií ako aj z pohľadu úspory hmotností a optimalizácie deformácií a pod. Pomocou znalostí našich odborníkov v oblasti technických výpočtov, výpočtov pevnosti a analýz MKP/FEM môžeme upravovať navrhované riešenie, šetriť náklady na vývoj produktov a urýchliť celý proces vývoja.

5. Vypracovanie funkčného tvarového riešenia

Návrh tvarového riešenia alebo úprava dizajnérskych návrhov na základe našich dlhoročných poznatkov z výrobného procesu a praxe. Zreálnenie návrhov s prihliadnutím na funkčnosť a náklady.

6. 3D modelovanie

Každý výrobok a jeho časti navrhujeme v 3D CAD programe ako priestorový model, čím eliminujeme možné kolízie vo výrobe alebo v prevádzke. V 3D modeli dokážeme výrobok rozpohybovať v reálnom čase, overiť kolízie a hraničné hodnoty, určiť reakcie, rýchlosti a zrýchlenia v jednotlivých bodoch a uzloch.

7. Vypracovanie kompletnej výrobnej dokumentácie

Z 3D modelu vytvárame 2D výkresy dielov, zostáv a ďalších podkladov pre výrobu a montáž produktu. Vzhľad a popis výkresov prispôsobujeme zvyklostiam výroby u každého nášho partnera alebo postupujeme podľa našich zvyklostí v prípade dodávok pre konečných užívateľov. Naša výrobná dokumentácia je oceňovaná partnermi aj zákazníkmi pre svoju kvalitu, kompletnosť a detailnosť. kjkjkjk

8. Prototypová a zákazková výroba, skúšky výrobkov

Zabezpečujeme výrobu funkčných modelov a prototypov od výroby oceľových dielov, cez nákup agregátov až po finálnu montáž produktu, čím overujeme nielen funkčnosť , ale aj správnosť navrhnutých výrobných postupov. Tak vieme posúdiť schopnosť koncepcie plniť požiadavky a funkciu výrobku, jeho výrobu alebo kvalitu a získať spätnú väzbu na overenie a dokončenie procesu návrhu produktu.

9. Konverzia 2D do 3D a naopak

Pri inováciách produktov sa stretávame so situáciou, kde východiskovým bodom pre vývojovú úlohu je pôvodná a mnohokrát aj neudržiavaná 2D výkresová dokumentácia zákazníka. Efektívne a rýchlo dokážeme vytvoriť reálny 3 D model pôvodného stavu, odstrániť prípadné kolízie a vytvoriť tak základ pre inovačné zmeny. Po vykonaní zmien a ich aplikácii do 3 D modelu vieme vytvoriť novú a bezchybnú výrobnú dokumentáciu.

10. Vizualizácia a animácia 3D modelov, podpora pri uvádzaní výrobku na trh

Renderovanie 3D CAD modelov a premena vízie na realisticky pôsobiaci objekt je jedným z nástrojov, ktorým pomôžeme zákazníkom vytvoriť si reálnu predstavu o produkte ešte pred jeho finálnou výrobou. Takisto môžeme vytvoriť animáciu alebo pohybovú simuláciu a tak prispieť k propagácii výrobku pred samotným ukončením vývoja.

Slovenčina